REGULAMINY I DOKUMENTY

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

Administrator danych i jego dane kontaktowe:
EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, zwana dalej „Everest Finanse S.A.”, z którą można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, przez Infolinię, e-mailem na adres: biuro@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.

Inspektor ochrony danych w Everest Finanse S.A. i jego dane kontaktowe:
e-mail: rodo@bocianpozyczki.pl. Dodatkowe dane inspektora znajdują się na stronie www.bocianpozyczki.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Everest Finanse S.A. będzie przetwarzać dane w celu:
- oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania (na podstawie art. 22 ust. 2b RODO) przed zawarciem Umowy o kredyt konsumencki*– podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Everest Finanse S.A. (art. 6 ust. 1c RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w oparciu o informacje o historii pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** oraz zgoda na wystąpienie do biur informacji gospodarczej i do Biura Informacji Kredytowej S.A. (art. 6 ust. 1a RODO),
- zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
- zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
- reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Everest Finanse S.A. – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO),
- windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
- rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Everest Finanse S.A. wynikającego z przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1c RODO),
- wypełnienia przez Everest Finanse S.A. obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Everest Finanse S.A. wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1c RODO),
- podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Everest Finanse S.A. (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na weryfikację zatrudnienia lub zarobków (art. 6 ust. 1a RODO),
- archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji Klientów - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),

Odbiorcy danych:
Everest Finanse S.A. może ujawniać dane osobom go reprezentującym – Doradcom Klienta, biurom informacji gospodarczej, Biuru Informacji Kredytowej S.A., Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji**, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, podmiotom zajmującym się doradztwem transakcyjnym i gospodarczym, podmiotom świadczącym usługi bankowe, krajowym instytucjom płatniczym, podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom zarządzającym wierzytelnościami, ubezpieczycielom, pośrednikom ubezpieczeniowym, ubezpieczającym, Stowarzyszeniu Klub Bociana, podmiotom świadczącym pomoc prawną.

Kategorie odnośnych danych i źródło ich pochodzenia:
Everest Finanse S.A. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas wnioskowania o zawarcie oraz zawierania i realizacji Umowy kredytu konsumenckiego* lub podczas zawierania i realizacji Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych. W ramach oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego Everest Finanse S.A. może pozyskiwać z baz danych takich jak biura informacji gospodarczych, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Uczestnicy Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** za Pani/Pana zgodą dane takie jak: dane identyfikujące osobę, dane adresowe i teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania.

Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane przez okres 13 lat od momentu ich udostępnienia.
Everest Finanse S.A. przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.
Dane stanowiące tajemnicę bankową, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, będą przechowywane przez okres 5 lat od wygaśnięcia Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej z Everest Finanse S.A. Umowy kredytu konsumenckiego*.

Ma Pani/Pan prawo:
- żądania od Everest Finanse S.A i Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** dostępu do podanych w związku z Umową o kredyt konsumencki* lub Umową Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Everest Finanse S.A i Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* lub Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., w tym profilowania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Prawo do cofnięcia zgody:
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, przez Infolinię, e-mailem na adres: odwolaniezgody@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.

Wymogi podania danych:
Podanie danych w związku z zawieraną Umową o kredyt konsumencki* jest wymogiem dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy. Podanie danych w związku z zawieraną Umową Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych jest warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane – bez podania danych nie jest możliwe zawarcie Umowy o kredyt konsumencki* lub Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych.
Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Przetwarzanie Pani/Pana danych podanych w celu zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* oraz na podstawie zgód na przetwarzanie danych w oparciu o informacje o historii pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** oraz zgody na wystąpienie do biur informacji gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej S.A. stanowi profilowanie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2b RODO, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka) odnośnie Pani/Pana zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.
Wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie udzielenia Pani/Panu kredytu konsumenckiego. Oznacza to, że Pani/Pana wniosek o pożyczkę może zostać automatycznie odrzucony. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Everest Finanse S.A. (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka), wyrażenia własnego stanowiska i do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej w sposób zautomatyzowany decyzji.
Pani/Pana dane osobowe podane w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Everest Finanse S.A., w tym profilowaniu.
 
*Przez Umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 z późn. zm.).
** Lista Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji, stających się administratorami Pani/Pana danych osobowych, wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl.
                                                                                                                                                                                                          RODOWWW 0 v02
 
Klauzula BIK
 

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):

1) w celu udostępnienia przez BIK do Everest Finanse Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub

2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK).

Dane kontaktowe: z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

- oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;

- statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.

- w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
 
Kategorie przetwarzanych danych: BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

- dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;

- dane adresowe i teleadresowe;

- dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia danych: BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

Okres przez który dane będą przetwarzane: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

- dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;

- dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;

- dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu przedawnienia Pani/ Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
                                                                                                                                                                                                       RODOBIKWWW 0 v2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Everest Finanse Spółka Akcyjna

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową oraz do zapewnienia poufności danych w każdym momencie korzystania ze strony na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym dalej „RODO” oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Ochrona danych jest dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy, aby dane te były:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

- nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dodatkowo Twoje dane przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie są w tej chwili dostępne. Dane te są zapisane na specjalnym serwerze chronionym zaporą sieciową, która zwiększa bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do serwera przysługuje wyłącznie uprawnionym i odpowiednio przeszkolonym osobom.

Powołaliśmy również Administratora systemu informatycznego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie naszego systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych.

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, wprowadziliśmy niniejszą Politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna. Oznacza to, że jeśli wyślesz do nas formularz kontaktowy lub zalogujesz się na profilu klienta (indywidualne konto zakładane na podstawie stosownej umowy) na naszej stronie to jako administrator decydować będziemy o celu i sposobach przetwarzania podanych przez Ciebie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Przechowujemy ponadto zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że automatycznie znamy adresy IP komputerów, których używasz do przeglądania treści naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),

- zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym, aby wykryć oszustwa i nadużycia – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).

- dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać usługi – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).

Okres przechowywania danych

Twoje dane podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres 13 lat od ich udostępnienia. Przestaniemy jednak wcześniej przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.  

Zebrane logi przechowywane są przez okres 1 roku. jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i nie zawierające cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Wymogi podania danych

Podanie danych w związku z wysłaniem formularza kontaktowego lub korzystaniem z profilu klienta, czyli indywidualnego konta zakładanego na podstawie stosownej umowy, jest konieczne do korzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszej strony internetowej, w tym podjęcia z Tobą kontaktu. Bez podania danych nie będzie to możliwe, dlatego jesteś zobowiązany podać te dane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie danych podanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną nie stanowi profilowania, w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka).

Dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych oraz prawa związane z przetwarzaniem danych

Szczegółowe dane kontaktowe administratora i wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych, jak również informację o prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych znajdziesz w dokumencie: „Klauzula informacyjna” dostępnym powyżej.

Odpowiedzialność Everest Finanse Spółka Akcyjna

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci stały dostęp do strony, jednakże ze względu na techniczne ograniczenia nie możemy gwarantować, iż korzystanie z niej będzie przebiegało bez przerw. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu ze strony, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonych usług będą miały miejsce po ówczesnym poinformowaniu Ciebie z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzin. Każdorazowa przerwa w korzystaniu ze strony nie będzie dłuższa niż 48 godzin.

W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informujemy, że z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” Twojego systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu. By ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, pamiętaj, aby zawsze mieć na urządzeniu działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane Ci loginy czy hasła w ścisłej tajemnicy.

Pliki “cookies”

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym typu laptop, komputer, tablet, smartfon, podczas odwiedzania przez Ciebie naszej strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.

„Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne administrowanie stroną. Pliki te pozwalają rejestrować w sposób anonimowy aktywność osób zainteresowanych naszą stroną, jak też udoskonalać jej zawartość merytoryczno – informacyjną.

Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień Twojej przeglądarki.

Jeżeli jesteś zalogowany na profilu klienta (indywidualnym koncie zakładanym na podstawie stosownej umowy) przechowujemy identyfikator sesji. Jest on niezbędny do przechowywania informacji o fakcie bycia zalogowanym. Ponadto pliki „cookies” są wykorzystywane do identyfikowania źródła, z jakiego trafiłeś na stronę internetową oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 
- optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- wyświetlania personalizowanych reklam remarketingowych
 
Inne technologie
 
Na naszej witrynie w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii, w szczególności Google Analitycs. Zbierają one anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej Polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Inspektorem ochrony danych w Everest Finanse Spółka Akcyjna jest Pan Krzysztof Maćkowiak, kontakt: rodo@bocianpozyczki.pl.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I Postanowienia Ogólne

1. EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).
2. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z zm.).
3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.bocianpozyczki.pl przed zawarciem umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

II Definicje

Definicje sformułowań użytych w Regulaminie:
1. Dział Infolinii – oznacza Dział Obsługi Klienta Usługodawcy dostępny pod numerami telefonów prezentowanymi na Platformie.
2. Hasło – konfiguracja znaków (w tym liter i cyfr), utworzona przez Klienta po pierwszym prawidłowym zalogowaniu się na Platformie, zabezpieczająca jego Profil
Klienta.
3. Login – PESEL Użytkownika.
4. Profil Klienta – oznacza zabezpieczone Hasłem Użytkownika indywidualne konto internetowe założone przez Usługodawcę na Platformie. Konto prezentuje dane
Usługobiorcy oraz informacje o zawartych przez niego Umowach szczegółowych, stanie ich realizacji oraz ofertach składanych przez Usługodawcę.
5. Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.bocianpozyczki.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług.
6. Usługodawca – EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000541824 , REGON 360730596 NIP 7831722320, wysokość kapitału zakładowego 5 000 000,00 zł w całości wpłacony .
7. RUP – Ramowa Umowa Platformy Pożyczkowej, będąca umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której Usługodawca na wniosek Użytkownika
zobowiązuje się do świadczenia na rzecz usługobiorcy usług w rozumieniu niniejszego Regulaminu, tj.: zakładania Profilu Klienta oraz umożliwienia
z niego bezpłatnego korzystania, zawierania umów oraz przekazywania innych dokumentów za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej (zwaną dalej: Platformą)
należącej do Usługodawcy znajdującej się na Stronie Internetowej www.bocianpozyczki.pl.
8. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z zm.).
9. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z usług w ramach zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.
10. Umowa szczegółowa - oznacza konkretną Umowę, np.: Umowa Program Pożyczkowy zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach RUP
za pomocą Platformy; przesyłaną każdorazowo do Użytkownika za pośrednictwem e-mail, będąca również widoczna na Profilu Klienta, co jest jedną z usług
w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
11. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa
telekomunikacyjnego.
12. Numer SMS - oznacza numer przeznaczony do wysyłania do Klienta wiadomości SMS, za pomocą których Pożyczkodawca może komunikować się z Pożyczkobiorcą
w sprawach związanych z RUP bądź Umową szczegółową.
13. Strona Internetowa - oznacza stronę www.bocianpozyczki.pl, na której prowadzona jest Platforma, a Usługobiorca jest na niej rejestrowany przez Usługodawcę,
który tworzy jednocześnie dla niego Profil Klienta za pośrednictwem którego Klient ma możliwość modyfikacji swoich danych i składania Wniosków o pożyczkę.

III Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem strony www dostępnej w Internecie
pod adresem www.bocianpozyczki.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Usługobiorcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących
wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

IV Zakres Usług

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi, a w szczególności:
a) Założenie Profilu Klienta;
b) Przyjmowanie wniosków o Umowy szczegółowe; rejestrowanie czynności związanych z Umowami szczegółowymi;
c) Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych;
d) Rejestrowanie wysłanych wiadomości lub zapytań do Usługodawcy;
e) Zapewnienie dostępu do listy Umów szczegółowych zawartych z Użytkownikiem oraz ich statusu;
f) Składanie ofert zawarcia Umowy szczegółowej;
g) Wymiana dokumentów dot. Umów szczegółowych;
h) Umożliwienie dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy stronami;
i) Informowanie o zmianach RUP.

V Elementy bezpieczeństwa wdrożone przez Usługodawcę

1. Zalogowanie na Profilu Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.
2. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https://..
3. Połączenie jest szyfrowane.

VI Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne dla aplikacji objętych Regulaminem

1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem RUP oraz stale na Platformie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. W celu prawidłowego korzystania wymagane są:
a) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0 (lub wyższa) albo Mozilla Firefox, Chrome w najnowszej aktualnie wersji,
b) Możliwość korzystania z JavaScript oraz cookies.
4. Zaleca się by komputer, z którego loguje się na Konto Użytkownik był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie
antywirusowe i firewall. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.
5. Wyłączenie obsługi cookies nie blokuje możliwości korzystania z usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W
takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi cookies przez Użytkownika.
6. Użytkownik nie udostępni Hasła osobom trzecim.
7. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni wygenerowanego przez siebie Hasła, powinien wybrać opcję przypominającą Hasło. Następnie konieczne będzie wpisanie
adresu e-mail przez Użytkownika, na który zostanie przesłane nowe Hasło.
8. Korzystanie z Platformy (jednej z usług), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz RUP, nie oznacza nabycia przez Użytkownika prawa własności ani
innych korzyści w odniesieniu do jakichkolwiek treści na niej się znajdujących. Użytkownik może korzystać z Platformy jedynie w zakresie dozwolonym
w przepisach obowiązującego prawa, RUP oraz Regulaminu.
 
VII  Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

1. Regulamin określa jedną z możliwości zawarcia przez Usługodawcę z Użytkownikiem Umów szczegółowych.
2. Użytkownik traci możliwość korzystania z usług drogą elektroniczną najpóźniej z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia RUP.
3. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę oraz zawarcia RUP.
4. Do rozpoczęcia korzystania z Platformy konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę; Regulamin określa również sposób
informowania o zmianach RUP. Usługodawca i Usługobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość SMS i e-mailem, prezentowane na Profilu Klienta
informacje w celu udzielenia Pożyczki bądź zmiany RUP są traktowane, jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne. Usługodawca
zastrzega sobie również prawo zmiany niniejszego RUP, o których poinformuje Usługobiorcę na Profilu Klienta oraz e-mailem. W przypadku braku akceptacji
proponowanych zmian, Usługobiorca ma prawo wypowiedzenia niniejszej RUP w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zmienionej treści RUP. W tym przypadku wskazane
zmiany nie obowiązują, natomiast brak wypowiedzenia RUP oznacza ich wejście w życie od chwili doręczenia Pożyczkobiorcy.
5. Rezygnacja z usługi powoduje wygaśnięcie RUP.
 
VIII Przetwarzanie danych osobowych

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.
4. Usługodawca oświadcza, ze z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc
się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.
5. Przesyłanie danych osobowych oraz proces autoryzacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu https://..
 
IX Reklamacje
 
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
2. Wszelkie reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, ustnej, tj. telefonicznej bądź osobiście podczas wizyty u Pożyczkodawcy (w formie elektronicznej
za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@everestfinanse.pl).
a) Reklamacje, o których mowa w punkcie 2 powyżej, będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
b) Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej. Na wniosek Użytkownika może ona być doręczona pocztą elektroniczną.
c) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uzasadniając przyczynę opóźnienia i wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone, Usługodawca określa
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
X Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów
telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek
innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia
zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości informując o tym jednocześnie Użytkownika.
3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku
z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami,
defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a o planowanych zmianach zobowiązuje się powiadomić Użytkownika przed ich wejściem w życie,
wysyłając do niego wiadomość na adres e-mail, o ile Użytkownik wskazał adres e-mail. Ponadto w każdym przypadku planowanej zmiany Regulaminu do Użytkownika
zostanie wysłany SMS z informacją o planowanej zmianie Regulaminu wraz z informacją w jaki sposób możliwe jest zapoznanie się z treścią zmian.
5. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca zamieści tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.bocianpozyczki.pl i prześle go na
adres e-mail, o ile Użytkownik wskazał adres e-mail, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym samym czasie zostanie wysłany SMS,
o którym mowa powyżej.
6. Użytkownik może w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu odstąpić od warunków świadczenia usług informując o tym Usługodawcę.
7. Każda ze Stron może wypowiedzieć warunki świadczenia usług objętych Regulaminem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez złożenie drugiej
stronie wypowiedzenia.
Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Administartora, jest Everest Finanse Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, zwana dalej „Everest Finanse S.A”, z którą można skontaktować się pisemnie na
adres podany powyżej, przez Infolinię, e-mailem na adres: biuro@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl,
2. W Everest Finanse S.A został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@bocianpozyczki.pl. Pozostałe dane
kontaktowe inspektora opublikowane są na stronie www.bocianpozyczki.pl*
3. Everest Finanse S.A uprawniona jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:
a) prawidłowego wykonania usługi – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),
2) w celu dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A, jakim
jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
b) w celu archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A jakim jest
przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).
4. Everest Finanse S.A ujawniła Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług informatycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres korzystania z usługi, a po złożeniu przez Panią/Pana odstąpienia od warunków świadczenia usługi bądź
ich wypowiedzenia – przez okres 13 lat od zakończenia okresu trwania usługi.
6. Ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do podanych z korzystaniem z usługi danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do przenoszenia danych*, czyli otrzymania od Everest Finanse S.A przekazanych jej danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania usługi lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego
8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, przez Infolinię, e-mailem na
adres: odwolaniezgody@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.
9. Podanie danych o ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do korzystania z usługi świadczonych drogą elektroniczną przez Everest Finanse S.A..
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Everest Finanse S.A., w tym profilowaniu.

*obowiązuje od 25 maja 2018 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.