Podstawowe wartości, którymi się kierujemy:

1. Uczciwość – działamy uczciwie i rozważnie z poszanowaniem słusznego interesu Klientów i dobra rynku finansowego oraz nie nadużywamy swojej dominującej pozycji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działających w naszym imieniu.

2. Staranność i kompetencje – prowadzimy działalność rzetelnie i z należytą starannością, dbając o to, by osoby działające w naszym imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczną.

3. Godność i zaufanie – postępujemy w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności Klientów i Kontrahentów, dbając o przejrzystość swoich działań.

4. Zasoby i procedury – dysponujemy zasobami oraz procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystujemy je w dobrej wierze.

5. Relacje wewnętrzne – dbamy o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi Pracownikami i Współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności, zapewniając odpowiednie warunki wykonywania czynności przez Pracowników oraz osoby działające w naszym imieniu.

6. Zapobieganie konfliktom interesów – dążymy do unikania konfliktów interesów, które mogłyby spowodować naruszenie słusznego interesu Klientów, a jeżeli pomimo zachowania należytej staranności konflikt taki zaistniał – dążymy do jego rozwiązania w sposób zapewniający uczciwe i rzetelne traktowanie Klientów.

7. Informacje od Klientów – dążymy do jak najlepszego poznania potrzeb naszych Klientów, w takim zakresie, w jakim może to być przydatne do dostosowania naszej oferty, zakresu lub poziomu świadczonych usług do sytuacji Klientów.

8. Ochrona informacji o Klientach – chronimy informacje o Klientach i dbamy o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem.

9. Informacja dla Klientów – zapewniamy Klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając Klientowi dokonanie właściwego wyboru.

10. Profilowanie usług – stosujemy wobec Klientów jednolite, merytorycznie uzasadnione kryteria, które mogą różnicować naszą ofertę, zakres lub poziom świadczonych usług w zależności od sytuacji Klienta lub profilu grupy Klientów, co nie wyklucza możliwości indywidualnego negocjowania warunków umów.

11. Rzetelna reklama – prowadząc działalność reklamową kierujemy się zasadami uczciwej konkurencji oraz dbamy o to, by przekazywane informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego z możliwymi do osiągnięcia korzyściami.

12. Reklamacje Klientów – starannie, rzetelnie i terminowo rozpatrujemy reklamacje Klientów, korzystając w miarę potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów.

13. Stosunki wzajemne i uczciwa konkurencja – we wzajemnych stosunkach kierujemy się dobrymi obyczajami kupieckimi, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

14. Rozstrzyganie sporów wzajemnych – dążymy do rozwiązywania wzajemnych sporów, korzystając w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich rozstrzygania.

15. Działania dla rozwoju rynku – nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę zawodową i tajemnicę handlową, współdziałamy w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego oraz w miarę możliwości w eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk utrudniających rozwój rynku finansowego, w szczególności działań nieuczciwych, nierzetelnych lub niezgodnych z zasadami określonymi w Zasadach Dobrych Praktyk.

16. Stosowanie Zasad – dbamy o to, by wszyscy nasi Pracownicy oraz inne osoby występujące w naszym imieniu zapoznały się z dokumentem Zasady Dobrych Praktyk i stosowały się do tych zasad, a także udostępniamy swoim Klientom i Kontrahentom do wglądu pełną treść Zasad Dobrych Praktyk.

 
 

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, czyli Związku Pracodawców którzy promują profesjonalizm, wzajemny szacunek  i poszanowanie  zasad  etycznych w  relacjach  z  klientami i kontrahentami.

Informacje szczegółowe o Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce dostępne są pod adresem: www.zpf.pl

Standardy naszej pracy opieramy na źródłowym dokumencie zwanym: Zasadami Dobrych Praktyk ZPF stanowiącym zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych  i  zgodnych  z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  prawem przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające w sposób profesjonalny na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższej prezentujemy Certyfikaty Audytów Etycznych potwierdzające, że przeszliśmy je z wynikiem pozytywnym i  Komisja Etyki działająca przy ZPF po przeprowadzonych audytach potwierdziła, że w pełni stosujemy Zasady Dobrych Praktyk.


Certyfikat Audytu Etycznego 2020

Certyfikat Audytu Etycznego 2019

Certyfikat Audytu Etycznego 2018

Certyfikat Audytu Etycznego 2017

Certyfikat Audytu Etycznego 2016

Certyfikat Audytu Etycznego 2015 


Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF.

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@zpf.pl.
  •  

    Szczegółowy opis trybu i zasad składania do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF skargi na możliwość naruszenia ZDP przez Członka ZPF znajduje się tutaj.​

      
    INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.